" ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษ พัฒนาจิต เพื่อชีวิต และสังคม "
วีรศักดิ์ วรรณรัตน์
นายประเวศ ดีหลาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
::: ประวัติของโรงเรียน
::: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
::: นโยบาย เป้าประสงค์
::: คณะกรรมการของโรงเรียน
::: สี เพลง ต้นไม้ หมายเลขโทรศัพท์
::: อาคารเรียน
::: รำลึกอดีต
ผู้บริหารและบุคลากร
::: ทำเนียบผู้บริหาร
::: ฝ่ายบริหาร
::: บุคลากร
ระบบเครือข่ายงาน
::: ศูนย์ ERIC จังหวัดตราด
::: กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์
::: กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
::: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
::: กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
::: กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
::: กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
::: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
::: กลุ่มบริหารงานประชาสัมพันธ์
::: ระบบงานอนามัย
::: ระบบงานสหกรณ์โรงเรียน
::: กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
::: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สังคมออนไลน์
สตรีประเสริฐศิลป์
เครื่องมือติดต่อสื่อสาร
ผลงานครู
:::: ครูยุพิน วัฒนสุวรรณ
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Download
:::: ครูเสริมสุข ว่องรัตนไพศาล
พัฒนาชุดการสอนภาษาไทย Download
:::: ครูนุชนารถ บัวพันธุ์
อาหารจานเดียวพื้นเมืองตราด Download
:::: ครูอังคณา บุญสมพงษ์
การดำเนินการของจำนวนเต็ม Download
:::: ครูอมร จำเริญพานิช
คู่มือและวีดีโอสอน (ปิงปอง) Download
:::: ครูศรศักดิ์ มลิลา
CAI อนุพันธ์ของฟังก์ชัน Download
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง Download
:::: ครูภัทรพร อาษาดี
แบบฝึกกระบวนการเรียนรู้ Download
ดาวน์โหลด
::: คู่มือประกันคุณภาพภายใน สพม.17
::
:::
:::
:::
 
เสริมความรู้
 

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10.00 น.
ผู้อำนวยการประเวศ ดีหลาย เดินทางเข้ารับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป นับเป็น
ผู้อำนวยการ ลำดับที่ 12 และเป็นผู้บริหารชายคนที่ 3
ของโรงเรียน
วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ผู้อำนวยการวีรศักดิ์ วรรณรัตน์ เป็นประธาน
ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 โดยพิธี
แบ่ง เป็น 2 รอบ พิธีเริ่มเวลา 08.30 น. และเสร็จสิ้น
ในเวลา 12.00 น. ณ หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2556
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร
ให้มีศักยภาพทางด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้
วิธีการสานรักครอบครัวศึกษาครูฟาสร้างสุข
ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น ม.1/9 เข้าร่วมกิจกรรม
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2556
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กำหนดประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
โดยกำหนดประชุมชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
และ 3 เวลา 08.00-11.30 น.ระดับมัธยมศึกษาปีที 5
และ 6 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ
โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์
วันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00-16.45 น.
ตำรวจภูธรจังหวัดตราดจัดโครงการเยาวชนสัมพันธ์
ประจำปี 2556 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
จำนวน 100 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5

"กิจกรรมสานรักบ้านและโรงเรียนนักเรียน
ม.1/1 English Program และนักเรียน
ม.1/2 Gifted"
ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2556
นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 130 คน
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.30 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด น.ส.เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง
เป็นประธานในกิจกรรมเวียนเทียน โดยมีนักเรียน
ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์ นำสวดบูชาพระรัตนตรัย
(สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ) จัดโดย สนง.วัฒนธรรม
จ.ตราด ณ วัดไผ่ล้อม ต.บางพระ อ.เมืองตราด จ.ตราด
สภานักเรียนจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นร.ชั้น ม.6
เพื่อให้ นร.และครูได้สร้างความรัก ความผูกพันกัน
และแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
โดยจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ในสนามกลาง และภาคค่ำ
จัดงานเลี้ยงอำลาในหอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและวัฒนธรรม
ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์ จัดกิจกรรม ASEAN Camp
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน เพื่อให้นักเรียน
เกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญ
การรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเชียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์ จัดงานวันวิชาการ ปี กศ. 2555
ภายใต้แนวคิด "76ปีวิชาการ ก้าวไกลสู่อาเซียน"
ระหว่าง 24-25 ม.ค. 56 ณ หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ
บริเวณถนนหน้าอาคารเรียน และบริวณสนาม โดยมี
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน
วันที่ 17-19 มกราคม 2556
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์จัดกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรม ยุวกาชาด ลูกเสือ เนตรนารี
รวม 3 วัน 2 คืน ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
และค่ายลูกเสือจังหวัดตราด
วันที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น.
คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัล
พระราชทานมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มที่ 12
1.นายภิญโญ อิ่มอุไร รอง ผอ.สพป.จบ.2
2.ว่าที่ ร.ต.อรพงษ์ อาษาเอื้อ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ สพป.ชบ.3
3.นายเจริญ พรประสิทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ สพป.ตราด
ประเมิน ด.ญ.กวินนาถ ลิมปณะวัสส์ นักเรียนชั้น ม.2/9
ตัวแทน เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด
วันที่ 12-13 มกราคม 2556
ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป ์ร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม "ค่ายรั้วชมพูสู่ตราด"
โดยมีนายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รอง ผวจ. จ.ตราด
เป็นประธานเปิดค่ายฯ มีนักเรียน ร.ร.มัธยมศึกษา
ในจังหวัดตราดจำนวน 170 คน เข้าร่วมกิจกรรม
นส.เบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
นายสุพจน์ เลียดประถมสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราด
เยี่ยมชมบูธ นักเรียน English Program และ
Special Program ในงานปีใหม่กาชาด
ประจำปี 2556 จังหวัดตราด ณ สวนรุขชาติ
วันที่ 28-30 ธันวาคม 2555 นักเรียน EP(ม.1-3)
นักเรียน Special Program (ม.4/6,ม.5/6)
นำเสนอผลงานในงานปีใหม่ 2556 ของจ.ตราด
ณ สวนรุขชาติ มีกิจกรรมการแสดงความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน
วันที่ 28 ธันวาคม 255 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
จัดกิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตักบาตร
อาหารแห้ง ผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย คณะครู อดีต
และปัจจุบัน นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า
ณ สนามโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
วันที่ 27 ธันวาคม 2555 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
จัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556 ให้บุคลากร
ทั้งอดีต และปัจจุบันพร้อมครอบครัวในงานมีการแสดง
ของคณะคร ครูต่างชาติ โดย ผอ.วีรศักดิ์ วรรณรัตน์
มอบของขวัญ ีใหม่ให้ผู้ร่วมงานทุกท่านและรางวัล
พิเศษจากฝ่ายบริหาร iPad mini มูลค่า13,500บาท
1 เครื่อง ทีวี LED 32 นิ้ว มูลค่า 10,500 บาท
จาก คุณครูสายใจ ประถมบูรณ์
ผอ.วีรศักดิ์ วรรณรัตน์ เป็นประธานเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ (NT/O-NET)โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตราด เข้ารับการอบรม
วันที่ 23-25 ธันวาคม 2555 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครอง
ชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์
ที่ 15 ธันวาคม 2555 แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เวลา 08.00-11.30 น. และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เวลา 13.00-16.00 น.
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 150 คน
เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ
วิชาสามัญ / PAT1 วิชาคณิตศาสตร์ วันที่
13-14 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ร่วมกับสมาคมกู้ภัย
บุญช่วยเหลือ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม
การศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ใน์ที่ 8 ธันวาคม 2555
ประกอบด้วยคณะครู นักเรียน สีแดง และสีฟ้า
ณ หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ

วันที่ 5 ธันวาคม 2555 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ "ในหลวง" เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘ รอบ ๕ ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามกีฬาจังหวัดตราด

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2555
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬา
ภายใน ปี 2555เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยแสดงออกด้านกีฬาได้อย่างเต็มความสามารถ
ประกอบด้วย 5 คณะสี คือ 1. คณะสีเหลือง ชฏารัตน์
2.คณะสีชมพู สวัสดิ์บดี 3.คณะสีเขียว ศรีอุทิศ
4.คณะสีแดง สฤษฎิ์ภิรมย์ และ 5.คณะสีฟ้า ประถมนุกูล
1.ขบวนพาเหรด 2. 3. 4.

วันที่เสาร์ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 09.00 น.
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ร่วมกับสมาคมกู้ภัยบุญช่วยเหลือ
จังหวัดตราด จัดโครงการอยรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการศึกษา
เพื่อเตรียมความพร้อมเผชิญสถาณการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ประกอบด้วยคณะสีชมพู
และคณะสีเขียวรวม 800 คน ณ หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ

วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 10.00 น.
คณะผู้ประสานงานจากประเทศไต้หวัน ได้มาเยี่ยมชม
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ เพื่อจะได้ประสานงาน
ในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา
ระหว่างโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์กับโรงเรียน
และมหาวิทยาลัยที่ประเทศไต้หวันต่อไป

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 14.30 น.
นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
นำทีมตรวจติดตามงาน TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 13.00 น.
คณะกรรมการประเมินนักเรียน เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน
จากสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตราด จำนวน 6 ท่าน
ประเมิน เด็กหญิงกวินนาถ ลิมปณะวัสส์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2/9 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 09.00 น.
ผู้อำนวยการวีรศักดิ์ วรรณรัตน์ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลปนับเป็นผู้อำนวยการ
ลำดับที่ 11 และเป็นผู้บริหารชายคนที่ 2 ของโรงเรียน
(ผู้บริหารคนที่ 1 นายอ๋วน สาลีผล ดำรงตำแหน่ง
11 มิถุนายน 2479 -10 กันยายน 2480)
วันที่ 9 ตุลาคม 2555
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
จัดการอบรมการประเมิน คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน คุณภาพภายใน
สถานศึกษา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5
คู่มือประเมินคุณภาพภายใน สพม.17

วันวิชาการ
วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2555
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ได้จัดงานวันวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2554 ภายใต้แนวคิด
"75 ปีวิชาการสู่มาตรฐานประชาคมอาเซียน"
เพื่อเป็นการ เผยแพร่ผลงานสู่ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียน
ได้แลก เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยมี
นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วน จ.ตราด
เป็นประธานเปิดงาน
ตักบาตรช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
27 ตุลาคม 2554
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ได้จัดตักบาตรพระสงฆ์
จำนวน 9 รูป นำโดยพระอาจารย์ศักดา สุนทโร
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บริเวณหน้าโรงเรียน
นำโดยผู้อำนวยการเพ็ญศรี เนียมศิริ คณะครู ผู้ปกครอง
และ นักเรียนร่วมทำบุญกันอย่างคับคั่ง
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
วันที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมวงศ์ วัจนสุนทร มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ
กับนางเพ็ญศรี เนียมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนน้อง
 - มอบให้โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม จำนวน 20 เครื่อง
   นางสุภาวดี อายุเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้รับมอบ

 - มอบให้โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ จำนวน10 เครื่อง
   นางสุกัญญา ภู่มณี ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้รับมอบ

 - มอบให้โรงเรยนเขาน้อยวิทยาคม จำนวน 10 เครื่อง
   นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้รับมอบ

วันพ่อ53
วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 3 ธันวาคม 2553 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์จัดกิจกรรม
เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมอันดีงาม ที่เยาวชนพึงมีต่อผู้มีพระคุณ
ณ หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ
กีฬาสี53
กีฬาภายในปี 2553
เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
จัดกิจกรรมกีฬาภายใน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สามารถอยู่ร่วม กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โดยมีนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
เป็นประธานเปิดงาน  ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
มาตจฐานสากล
31 ตุลาคม 2553
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์เป็นตัวแทนร่วมจัดนิทรรศการ
ผลงานโรงเรียน ครูและนักเรียนแข่งขัน ทักษะวิชาการ อาทิ
การนำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ การนำเสนอทฤษฎี
ความรู้ การเขียนเรียงความชั้นสูง การนำเสนอผลงานโลกศึกษา
การใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสาร การเล่านิทานเชิงสร้างสรรค์
การแสดงละครสั้นสร้างสรรค์สังคม ในโครงการโรงเรียนสู่มาตรฐาน
สากล ณ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี

ค่ายคุณธรรม
ค่ายคุณธรรมนำชีวิต
29-30 ตุลาคม 2553 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ นำนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดไผ่ล้อม ตำบล
บางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดเพื่อปลูกฝังส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ตามหลักกา ของโรงเรียนวิถีพุทธ มุ่งเน้น
ให้นักเรียนมีจิตสำนึกอันดีงาม พัฒนาตนเอง เพื่อเป็นคนที่มีคุณภาพ
ของสังคมห่างไกลยาเสพติดและถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Openhouse
28 - 29 กันยายน 2553 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
จัดกิจกรรม Open House "74 ปีวิชาการ..สู่มาตรฐานสากล"
ณ หอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ อาคารเรียน และสนามของโรงเรียน
เพื่อเผยแพร่ผลงาน สู่ชุมชน ผู้ปกครอง นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยมีกิจกรรมครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และทุกชมนุมร่วมกันจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมนุม
29 มีนาคม 2553 โรงเรียนศรีสุขวิทยา อำเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้อำนวยการประสิทธิ์ เรือนใหม่
นำคณะครูและบุคลากรจำนวน 33 คน ศึกษาดูงานด้านต่าง ๆ
ของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ นางเพ็ญศรี เนียมศิริ
ผู้อำนวยการและคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
26-27 มีนาคม 2553 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
โรงเรียนในฝัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้จดหมายอิเลคทรอนิคส์
(Practice Writing Skills through Email)
ณ ห้องมัลติมิเดีย โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป
23-25 มีนาคม 2553 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3 ปี
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
คณะวิทยากรนำโดย นายพินิจ ธิมา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษาตราด และคณะ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์โดยงานสภานักเรียน
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที 6
เพื่อให้นักเรียนและครูได้แสดงความรัก ความผูกพันต่อกัน
และแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 5

วันพ่อแห่งชาติ   วันที่ 4 ธันวาคม 2552
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และจัดกิจกรรม
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ทั้งนี้เพื่อแสดงความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมทั้งแสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ

ณ สนามหน้าเสาธง และ ในหอประชุมขุนศรีสุวรรณพิศ
    
<< ภาพกิจกรรม>>
   

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2552 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป ์
จัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2552

เพื่อพัฒนานักเรียนและบุคลากร ในโรงเรียนให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยแสดงออกด้านกีฬา
อย่างเต็มความสามารถ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โดยมีนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตราด

นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี    
<< ภาพกิจกรรม>>
  

5 ตุลาคม 2552 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จังหวัดตราด
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ประชุมวางแผนเตรียมการ
จัดการแข่งขันงานมหกรรมงานวิชาการ
ที่จะจัดขึ้นระหว่าง 4-6 พฤศจิกายน 2552
<< ภาพกิจกรรม>>

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ร่วมกับโครงการ Dream and
Teams
  จัดกิจกรรม Freedom Conservation2
(คืนอิสรภาพสู่สิ่งแวดล้อม ๒) เพื่อพัฒนาผู้นำการเรียนรู้
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ  1-2 ตุลาคม 2552  ณ โรงเรียนอนุบาล
เกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
<< ภาพกิจกรรม>>

9-10 กันยายน 2552 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
การมัธยมศึกษาจังหวัดตราด
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
ภาษาไทยจัดการประชุมปฏิบัติการเสริมทักษะ
การสอนภาษาไทย
(Instructional Skill Workshop)
โดยอาจารย์อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย
(http://anukulyieng.blogspot.com/)
<< ภาพกิจกรรม>>

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การเรียนด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ โดยมี
นายแก่นเพชร ช่วงรังษี
เป็นประธานเปิดการอบรมฯ
ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด
วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปีงบประมาณ 2552 ประเมินโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
นำโดย นายเกื้อกูล ดีประสงค์ และคณะ
วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2552 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
จัดอบรม ครูสอนคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2 กลุ่มโรงเรียน
ในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) หลักสูตรการใช้โปรแกรม GSP
ณ ห้องมัลติมีเดีย
วันที่ 11 กรกฎาคม 2552 งาน ICT ร่วมกับศูนย์ ERIC
และศูนย์กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ให้กับคณะครูกลุ่มโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
วันที่ 7 กรกฎาคม 2552 นักเรียน ม.2 และ ม.5
ร่วมฟังธรรมและเวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา
ณ เจดีย์สามท่านเจ้าคุณ วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด
วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
ได้จัด
กิจกรรมแห่เทียน พรรษา ประจำปีการศึกษา
2552
และนำไปถวาย ณ วัดบุปผาราม
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

 

อ่านข่าวย้อนหลัง
 
 
 
สาระน่ารู้
 
 
ข่าวเด่นวันนี้
 
ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
::: E-Money สพม.17
::: โรงเรียนมาตรฐานสากล
 
     
 
สหวิชา ดอท คอม 
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด
เว็บไซต์สำนักงานเขต
เว็บไซต์ในสังกัด สพฐ.
เว็บไซตตำรวจ
เว็บไซต์กฎหมาย
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
เว็บไซต์การศึกษา
 
ราคาทองคำวันนี้
 
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 
พยากรณ์อากาศ
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด
จำนวนผู้เข้าชม
site weekly hits
ทดสอบความเร็วเน็ต
ทดสอบความเร็วเน็ต

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
เลขที่ 14 ถนนวิวัฒนะ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทรศัพท์ 0 3951 1209 โทรสาร 0 3953 1986
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 ธันวาคม 2557
Copyright By ICTstreeprasertsin School All Rights Reseved 2010 Contact Information : stree_trat@hotmail.com : Webmaster :Bestview 1024 x 768